Skip to content

20o Συνέδριο Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ

24/11/2012

Ζήτω το 20° Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας

Ένα ακόμα συνέδριο ενότητας και αγώνα.

Έντονου προβληματισμού και πίστης για νίκη

Στις 9 και 10 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΥ το 20ο  Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας με την εκλογή των νέων οργάνων, τη Διοίκηση και το Γενικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση με τη δρά­ση της απερχόμενης Διοί­κησης, καθώς και τους στόχους πάλης για τα επόμενα τρία χρόνια, ψηφίστηκαν ομόφωνα, όπως και ο οικονομικός απολο­γισμός. Στο Συνέδριο πήραν μέρος 67 Σωματεία με 29.425 ψηφίσαντα μέ­λη και 144 αντιπροσώ­πους.

Επίσης, ύστερα από πρόσκληση της Ομοσπον­δίας, το Συνέδριο παρα­κολούθησαν και χαιρέτι­σαν ο εκπρόσωπος της ΠΣΟ, Βαλεντίν Πάντζο, α­πό την Ισπανία, ο Κιν Μπό­ι, Γεν. Γραμματέας των Ι­σπανών συνταξιούχων, και η Μέρτσε Εσκούντε. Από την Κύπρο οι: Σκαρπάρης Κώστας, Γεν. Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, και Σωτηρίου Γιώργος, Ε­παρχιακός Γραμματέας. Από το ΠΑΜΕ ο Γ. Πάσουλας, Πρόεδρος της Ομο­σπονδίας Οικοδόμων.

Επίσης, στο Συνέδριο παρευρέθηκαν ύστερα α­πό πρόσκληση εκπρόσω­ποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΣΕΑ), οι συνάδελ­φοι Τάτσης Π. πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΟΑΕΕ, Χρ. Βασιλόπουλος από ΟΣΕ, Γ. Βρανάς από το ΝΑΤ, Χ. Στούνος από τους ΟΤΑ. Γ Ζώης από τα ΕΛΤΑ και Γ. Παπαδάκου από την ΠΟΣ Εμπόρων και α­πό το Σωματείο Αθήνας ΟΑΕΕ Βλ. Βογιαννίδης.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου κρατήθηκε ε­νός λεπτού σιγή στη μνή­μη των μελών της Διοίκη­σης, Β. Γεωργαντά, Μ. Καραντάνη, Λ. Ντάνου και όλων των συναδέλφων α­γωνιστών που έφυγαν α­πό τη ζωή τα τρία χρόνια.

Στο συνέδριο μίλησαν 54 αντιπρόσωποι.

Οι ομιλίες όλων ήταν έ­ντονα αγωνιστικές, κατήγ­γειλαν τη βάρβαρη απάνθρωπη πολιτική των κυβερνήσεων της τριετίας ΠΑΣΟΚ και συγκυβερνήσεων Παπαδήμου και τώ­ρα της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗ-ΜΑΡ.

Αναφέρθηκαν στη δρα­ματική κατάσταση των συ­νταξιούχων. Ιδιαίτερα στάθηκαν στα προβλήμα­τα της υγείας, στα χάλια

Το προεδρείο του Συνεδρίου μας του ΙΚΑ, με το κλείσιμο ιατρείων και παραρτημάτων σε μια σειρά κωμοπόλεις, με όλες τις συνέπειες. Α­ναφέρθηκαν στους αγώ­νες που έγιναν αυτό το διάστημα και υποσχέθη­καν να καταβάλουν προ­σπάθειες για τη μαζικοποίηση των Σωματείων και την ένταση των αγώνων μαζί με το ταξικό συνδικα­λιστικό κίνημα και το ΠΑ­ΜΕ. Να βρεθούν δίπλα σε κάθε συνάδελφο που αντι­μετωπίζει έντονα οικονο­μικά και άλλα προβλήμα­τα.

Το προεδρείο του Συνεδρίου

Αναφέρθηκαν στις αιτί­ες που προκαλούν την οι­κονομική κρίση και τις ευ­θύνες των κομμάτων εξουσίας και του ευρωμονόδρομου, που υπηρε­τούν τα συμφέροντα του ντόπιου και του ευρωπαϊ­κού κεφαλαίου, καθώς και τις ευθύνες του εργοδοτι­κού, συμβιβασμένου συν­δικαλισμού και τόνισαν ότι πρέπει να ανατραπεί ο συ­σχετισμός στο πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπε­δο υπέρ των αγωνιστικών, ασυμβίβαστων ταξικών συνδικαλιστικών και πολι­τικών δυνάμεων, που να φτάσει μέχρι την ανατρο­πή αυτού του βάρβαρου και σάπιου εκμεταλλευτι­κού συστήματος.

Το προεδρείο του Συνεδρίου μας του ΙΚΑ, με το κλείσιμο ιατρείων και παραρτημάτων σε μια σειρά κωμοπόλεις, με όλες τις συνέπειες. Α­ναφέρθηκαν στους αγώ­νες που έγιναν αυτό το διάστημα και υποσχέθη­καν να καταβάλουν προ­σπάθειες για τη μαζικοποίηση των Σωματείων και την ένταση των αγώνων μαζί με το ταξικό συνδικα­λιστικό κίνημα και το ΠΑ­ΜΕ. Να βρεθούν δίπλα σε κάθε συνάδελφο που αντι­μετωπίζει έντονα οικονο­μικά και άλλα προβλήμα­τα.

Εκδήλωση τιμής σε παλαίμαχους αγωνι­στές

Στο συνέδριο τιμήθη­καν με πλακέτα για την πολύχρονη αγωνιστική προσφορά τους στο ταξι­κό εργατικό και συνταξιουχικό κίνημα οι παλαί­μαχοι: Δέσποινα Βενετσανοπούλου, Σοφία Φραγγή, Ελένη Λουκά και ο Διαμαντής Μαυροδόγλου, όπου του αποδόθηκε και ο τί­τλος του επίτιμου προέδρου της Ομοσπονδίας μας.

Την εισήγηση παρουσίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Δ. Κουμπούρης

Δημοσιεύουμε περίληψη

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες, Αγα­πητοί προσκεκλημένοι, η απερχόμενη Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, σας α­πευθύνει θερμό αγωνιστι­κό, ταξικό χαιρετισμό.

Το 20ο Συνέδριο της Ο­μοσπονδίας μας συνέρχε­ται σε μια περίοδο που η Εργατική Τάξη (Ε.Τ.), οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα δέχονται μια πρωτοφανή επίθεση στα δικαιώματα και σε ό,τι με αίμα και θυσίες κατέκτη­σαν.

Η επίθεση αυτή που έ­φερε ριζικές ανατροπές σε όλα τα εργατικά δι­καιώματα, τσακίζουν τη ζωή μας και μας γυρίζει δεκαετές πίσω, έχει τη βάση της στο ίδιο το καπι­ταλιστικό σύστημα, την καπιταλιστική ανάπτυξη που μοναδικό σκοπό έχει το κέρδος και τη σκληρή εκμετάλλευση των εργα­ζομένων.

Στις δυσκολίες του εκ­μεταλλευτικού συστήμα­τος να αναπαράγει το κοι­νωνικό κεφάλαιο, να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού σύμφωνα με τις ανά­γκες τις εποχής μας.

Έχει τις αιτίες στις α­ποφάσεις της Ε.Ε. από τη συνθήκη του Μάαστριχτ, των κατοπινών συνθηκών, αποφάσεων και των α­ντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με τη στήριξη των κομμάτων του ευρωμονόδορμου.

Η καπιταλιστική κρίση που είναι αναπόφευκτη α­ξιοποιείται από τους καπι­ταλιστές και τους διαχειριστές τους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπε­δο.

Επιτάχυνε τα αντεργα­τικά μέτρα και γίνεται (ό­πως οι ίδιοι λένε) ευκαιρί­α, για να χτυπήσουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώμα­τα, να ρίξουν την αξία της εργατικής δύναμης, να στείλουν τους συνταξιούχους και το λαό στον καιά­δα, ώστε να ξεκινήσει ξα­νά ο κύκλος της καπιταλι­στικής ανάπτυξης που θα είναι πρόσκαιρη και ανεμική για να αποκτήσουν νέα κερδοφορία οι μονοπω­λιακοί όμιλοι.

Από τη μεριά μας είχα­με προβλέψει αυτή την κατάσταση.

Στο προηγούμενο συνέδριο, αναλυτικά είχαμε σταθεί σε αυτό το ζήτημα. Τότε ορισμένοι μας αντιμετώπιζαν με δυσπιστία ή δεν πίστευαν αυτά που στη ζωή μας ήρθαν.

Οι σύνεδροι ψηφίζουν ομόφωνα τον απολογισμό της Διοίκησης και τους στόχους πάλης για τα επόμενα τρία χρόνια

Αυτό δεν το λέμε από ε­πιθυμία για ικανοποίηση, αλλά για να βγουν και πρέπει να βγουν συμπεράσματα για το σήμερα ώστε να πάψει ο εργατόκοσμος να πιστεύει σε διαχειριστικές λογικές και αυταπάτες και να εγκλω­βίζεται στα διάφορα κυ­βερνητικά σχήματα που υ­πηρετούν το σύστημα.

Τα συμπεράσματα που πρέπει να βγουν σήμερα, μπροστά μας έχουμε ζω­ντανά παραδείγματα από τις εξελίξεις, είναι ότι, σο­βαρά εμπόδια στην ανά­πτυξη του εργατικού κινή­ματος έβαλαν οι συμβιβασμένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, γι’ αυτό μπαίνει επιτακτικά το καθήκον το εργατικό μαζί με το συνταξιουχικό κίνημα να ορ­γανώσει την πάλη του στην κατεύθυνση της ρή­ξης με τις αιτίες που κατα­στρέφουν τη ζωή της ερ­γατικής λαϊκής οικογέ­νειας.

Αλλαγή στο συσχετι­σμό πολιτικών και συνδι­καλιστικών δυνάμεων που με συνέπεια το υπηρε­τούν.

Ρήξη με τον καπιταλι­στικό δρόμο ανάπτυξης, ένα σύστημα σάπιο, εκμε­ταλλευτικό, καταστρεπτι­κό, βάρβαρο.

Σύγκρουση με τις ρε­φορμιστικές, συμβιβαστι­κές αυταπάτες, ότι το σύ­στημα μπορεί να γίνει ανθρώπινο σε όφελος του κεφαλαίου, της εργατικής τάξης και του λαού.

Μάχη για να σταματή­σει ο εφησυχασμός, η επανάπαυση, που συνεχίζει να υπάρχει στις γραμμές της εργατικής τάξης και των συνταξιούχων, ότι η κατάσταση θα προχωρού­σε χωρίς τριγμούς και προβλήματα.

Σήμερα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο καθαρά.

Η ζωή μας καθώς η ζω­ή των παιδιών μας και των εγγονών μας, όλων όσων τα περασμένα χρόνια ζού­σαν ήδη σε δύσκολες συν­θήκες επιδεινώνεται τρα­γικά.

Ήδη σήμερα εκατομμύ­ρια εργαζόμενοι, συντα­ξιούχοι, καλούνται να ζήσουν σε συν­θήκες ανερ­γίας, απόλυ­της φτώχειας και εξαθλίω­σης, χωρίς να μπορούν να αντιμετω­πίσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες, να πληρώσουν ενοίκιο, εφο­ρία, ΔΕΗ, τη­λέφωνα, νε­ρό, κοινό­χρηστα, θέρ­μανση, φάρ­μακα.

Πολλοί φοιτητές δεν θα πάνε για φοίτηση λό­γω αδυναμίας πληρωμής των εξόδων τους από την εργατική λαϊκή οικογένεια. Πολλά παιδιά πηγαίνουν νηστικά στο σχολείο. Έ­κλεισαν και κλείνουν εκατοντάδες σχολειά και παι­δικοί σταθμοί.

Τα τρία χρόνια που πέ­ρασαν από το 19ο συνέ­δριο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του μαύρου μετώ­που (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ), με τα μνημόνια, τους εφαρμοστικούς νόμους και τις δανειακές συμβάσεις τους, μας τσάκισαν.

Να δυναμώσουμε την πάλη μας για τα λαϊκά προβλήματα και να α­νοίξουμε πόλεμο με την τρομοκρατία και τα εκβιαστικά διλήμματα.

Η  συγκυβέρνηση της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, κα­θώς και τα κόμματα της πλουτοκρατίας και του Ευρωμονόδρομου, εκβιά­ζουν και απειλούν το λαό με χρεοκοπία, και με έξο­δο από το ευρω, με την ε­ξαθλίωση που φέρνει η πολιτική τους, η Ε.Ε. και το γερασμένο καπιταλιστι­κό κίνημα που υπηρετούν. Βασικό ζήτημα είναι να κατανοηθεί ο χαρακτήρας της κρίσης ότι είναι κρίση καπιταλιστική και φιλολαϊ­κή λύση δεν μπορεί να υ­πάρξει με οποιαδήποτε διαχείριση, είτε κεντροδε­ξιά είτε κεντροαριστερά.

Στην πρώτη σειρά οι εκπρόσωποι ξένων αντιπροσωπειών από την Ισπανία, Μέλτσε Εκούντε και Κιν Μπόϊ, από την ΠΣΟ Βαλεντίν Πάντζο και από την Κύπρο Σάρπαρης Κώστας και Σωτηρίου Γιώργος

Αν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα αποδεχθούν αυτές τις πρακτικές της καλύτερης διαχείρισης, είναι σαν να υπογράφουν τη θανατική τους καταδίκη.

Οι αγώνες που ανάπτύχθηκαν, η δράση της Ομοσπονδίας και των σωματείων μας.

Με δεδομένα τα παρα­πάνω είναι επιτακτική ανά­γκη για το συνταξιουχικό κίνημα, τα συνταξιουχικά σωματεία από κοινού με το εργατικό, ταξικό συνδι­καλιστικό κίνημα, να δρά­σει πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά.

Όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό το διάστημα, σε όλη τη χώρα εκατοντάδες σωματεία εργατικά, συνταξιουχικά, καθώς και άλλοι μαζικοί φορείς των λαϊκών στρωμάτων, με συ­γκεντρώσεις, συλλαλητή­ρια, καταλήψεις, σε πλα­τείες, εφορίες, δημόσια κτήρια, υπουργεία, στα γραφεία της Ε.Ε., εξέφρα­σαν την αντίθεση τους α­πέναντι στα νέα αντεργα­τικά – αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης.

Σε αυτές τις κινητοποι­ήσεις πήραν μέρος χιλιά­δες συνταξιούχοι, εργά­τες, αυτοαπασχολούμε­νοι, φτωχοί αγρότες, έκα­ψαν χιλιάδες εντάλματα με τα χαράτσια της εφορί­ας και εξέφρασαν την α­ντίθεση τους στην κατα­βολή των χαρατσιών.

Σημαντική είναι η προ­σπάθεια που καταβλήθηκε για την αυτοτελή δράση των συνταξιουχικών σω­ματείων, σε αυτή τη δρά­ση και τους αγώνες.

Σχεδόν όλα τα σωμα­τεία πανελλαδικά προχώ­ρησαν σε μια σειρά από δραστηριότητες από αυ­τές που η διοίκηση της ο­μοσπονδίας αποφάσισε είτε αυτοτελώς ή σε συ­νεργασία με τη ΣΕΑ, όπως γενικές συνελεύσεις, συ­γκεντρώσεις, καταλήψεις, παραστάσεις σε υπουρ­γεία, περιφέρειες, νοσο­κομεία, ασφαλιστικά υπο­καταστήματα, εφορίες, ε­ξορμήσεις σε ΚΑΠΗ, τρά­πεζες, και ακολουθήθηκαν όλες οι μορφές πάλης.

Έγιναν τρεις πορείες στο μέγαρο Μαξίμου. Στις συγκεντρώσεις αυτές σπάσαμε τα μπλοκ της αστυνομίας μπροστά στη Βουλή και συνεχίσαμε την πορεία μας μέχρι το μέγαρο Μαξίμου και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιήσαμε δύ­ο πανελλαδικές συγκε­ντρώσεις, η μία στη Μακε­δονία για τη βόρεια Ελλά­δα, με τη συμμετοχή της Θεσσαλίας, Ηπείρου. Στην Αττική για τη νότια Ελλάδα, με συμμετοχή της Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Πελοποννήσου. Καθώς και παγκρήτιες που είχαν επιτυχία.

Αρκετές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από τα συνταξιουχικά σω­ματεία, σε συνεργασία με τα εργατικά σωματεία, το ΠΑΜΕ, και το ταξικό συν­δικαλιστικό κίνημα, με βά­ση τα γενικότερα προβλήματα της Εργατικής Τά­ξης.

Η δράση αυτή σε γενι­κές γραμμές, αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώ­σεις, ήταν θετική.

Οι αγώνες που αναπτύ­χθηκαν αυτό και το περα­σμένο διάστημα από το ταξικό κίνημα και από το κίνημα των συνταξιούχων, αποτελούν παρακαταθήκη και δείχνουν το δρόμο για τη συνέχιση των αγώνων.

Αμφισβήτησαν και ήρ­θαν σε κόντρα με τους α­ντεργατικούς – αντιλαϊ­κούς νόμους του αστικού κράτους, από χιλιάδες στόματα όλο και πιο δυνα­τά το σύνθημα, «νόμος εί­ναι το δίκιο του εργάτη».

Έδωσαν απάντηση στο φόβο, την κρατική εργο­δοτική τρομοκρατία, την απαισιοδοξία, τη μοιρολατρία, και τον κοινωνικό αυ­τοματισμό.

Δίνουμε βάρος στη σύνδεση της δουλειάς των σωματείων μας με τα εργατικά σωματεία και το λαϊκό κίνημα.

Σήμερα η κατάσταση γίνεται εκρηκτική για τους συνταξιούχους, για όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Δεν μι­λάμε για φτώχεια, αλλά για εξαθλίωση. Η επίθεση είναι ενιαία και ενιαία πρέπει να απαντάμε.

Να ετοιμαστούμε και να προετοιμάσουμε τον συνταξιουχικό κόσμο για να αντιδράσουμε σε περίπτωση μη καταβολής συ­ντάξεων και στάση πλη­ρωμών. Να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις αντιδράσεις μας παντού, και με νέες μορφές πά­λης, σε ένα τέτοιο ενδεχό­μενο.

Να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με το ταξικό κίνημα και τα σωματεία να προασπίσου­με ανθρώπους που τους κόβουν το ρεύμα, ή δεν θα μπορούν να έχουν τρο­φή.

Δεν φτάνει η οργή και η αγανάκτηση. Δεν αρκεί ο θυμός και τα ξεσπάσματα. Απαιτείται παλλαϊκός ξε­σηκωμός, συναγερμός.

Είμαστε σε πόλεμο. Στήνουν στον τοίχο το λα­ό, για να σωθεί η πλουτο­κρατία και τα συμφέροντα της.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για το δυνάμω­μα του συνταξιουχικού κι­νήματος με βάση τουςστόχους και τις επιδιώξεις της Ε.Τ. μαζί με το ΠΑΜΕ και το ταξικό κίνημα, μαζί με κάθε τίμιο αγωνιστή και συνάδελφο που είχε κάνει άλλες επιλογές.

Οικοδομούμε τη συμ­μαχία μας με τα άλλα λαϊ­κά στρώματα για την ανα­τροπή των αντεργατικών πολιτικών για οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό και ε­ξουσία λαϊκή που θα υπη­ρετούν τις ανάγκες του λαού.

Να γίνει απαίτηση του λαού και των εργαζομέ­νων, έξω από την Ε.Ε. μο­νομερή διαγραφή του χρέους, με κοινωνικοποίη­ση των μονοπωλίων οικο­νομία και εξουσία που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.

Παλεύουμε και διεκδι­κούμε:

Διαμορφώνουμε τα αι­τήματα μας με κριτήριο τις ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας με βά­ση τις τεράστιες παραγω­γικές δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας.

Απαιτούμε:Την απο­κατάσταση όλων των πε­ρικοπών και απωλειών που μας επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια και απαι­τούμε την κατάργηση ό­λου του νομικού αντεργα­τικού αντιασφαλιστικού πλαισίου, μνημονίων, δα­νειακών συμβάσεων, εφαρμοστικών νόμων.

Πλήρη κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τη φορολογία της εργοδοσίας των ελλειμμά­των.

Να πληρώσει το κράτος αυτά που οφείλει και οι καπιταλιστές με επι­στροφή όλων των λεηλατημένων αποθεματικών στα ταμεία.

Σταδιακή κατάργηση της εργατικής ασφαλιστι­κής εισφοράς. Πλήρης α­νάληψη ευθύνης από το αστικό κράτος και το κεφά­λαιο.

Πλήρης κρατική εγγύη­ση όλων των συντάξε­ων και των παροχών.

Να καταργηθούν οι αυ­ξήσεις των εισφορών των εργαζομένων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.

Γενικά όρια ηλικίας συ­νταξιοδότησης 60 για τους άνδρες 55 για τις γυ­ναίκες μειωμένες κατά 5 χρόνια αντίστοιχα στα ΒΑΕ.

Για τον ΕΟΠΥΥ και τα προβλήματα της υγεί­ας, ιατροφαρμακευτι­κής περίθαλψης. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στην υγεία γί­νεται τραγική και μπαί­νουν ζητήματα κινδύνου για ανθρώπινες ζωές. Τομέτωπο αυτό πρέπει να εί­ναι από τα κύρια στην πά­λη του συνταξιουχικού κινήματος.

Επίσης να πάρουμε υ­πόψη ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει και τα προ­βλήματα επιβίωσης θα γίνουν εκρηκτικά από την ά­ποψη αυτή να μελετήσου­με καλύτερα και να θέ­σουμε παντού σε κάθε νομό, περιοχή, τη δημιουργί­α και λειτουργία δωρεάν, πρωτοβάθμιων κέντρων υ­γείας και γενικά για δημό­σιες υποδομές με κέντρα υπερηλίκων, και κέντρων θεραπευτικού τουρισμού.

Απαιτούμε άμεσα να δοθεί η δυνατότητα σε ό­λους τους άνεργους και ανασφάλιστους, καθώς και στις οικογένειες τους, να έχουν δωρεάν ιατρο­φαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς καμία προϋπόθεση. Να χρηματοδοτηθούν πλήρως τα ασφαλιστικά ταμεία από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να καταργηθεί κάθε πληρωμή των ασφαλισμέ­νων για την υγεία, οι α­σφαλιστικές εισφορές στον κλάδο υγείας, οι πληρωμές για τα φάρμα­κα και τις εξετάσεις στα ε­ξωτερικά ιατρεία των δη­μόσιων νοσοκομείων και στα Κ.Υ. στους αυτοαπα­σχολούμενους γιατρούς κ.λπ.

Να γίνουν μαζικές προ­σλήψεις γιατρών, νοση­λευτών κ.λπ. για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγεί­ας με μόνιμη, σταθερή και αποκλειστική απασχόλη­ση, και να καταργηθούν τα ραντεβού μέσω τηλεφώνου.

Να ενταχθούν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι για­τροί και φαρμακοποιοί στο δημόσιο σύστημα υ­γείας με ικανοποιητικό μι­σθό και με προσαυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια ε­ξάσκησης του επαγγέλμα­τος τους.

Να χρηματοδοτηθούν άμεσα και επαρκώς τα α­σφαλιστικά ταμεία από τον κρατικό προϋπολογι­σμό και να καταβληθούν όσα οφείλονται στους αυ­τοαπασχολούμενους γιατρούς και φάρμακο ποιους.

Καμιά αυταπάτη, κανέ­νας συμβιβασμός με την τρικομματική κυ­βέρνηση της Ε.Ε. και του κεφαλαίου.

Η κατάσταση για τον εργατόκοσμο και τους συ­νταξιούχους θα χειροτε­ρεύει, ύστερα από τα μέ­τρα και τον κρατικό προϋ­πολογισμό που ψήφισαν.

Οι δηλώσεις του Πρω­θυπουργού ότι τα μέτρα θα είναι τα τελευταία, και ότι θα δοθεί λύση μέσωτης επιμήκυνσης είναι παραμύθια.

Έρχονται νέες περι­κοπές επικουρικών και κύριων συντάξεων. Στους μισθούς στα με­ροκάματα.

Απορρίπτουμε λοιπόν την προπαγάνδα, τους εκβιασμούς και τα αι­σχρά ψέματα της κυβέρ­νησης και των κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική.

Απορρίπτουμε επίσης τη φιλολογία τους ότι η κρίση είναι ελληνικό φαι­νόμενο. Το ξέρουν πολύ καλά ότι πρόκειται για παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, και ανάλογα μέ­τρα παίρνονται ενάντια σε όλους τους λαούς, με τις εντολές του κεφαλαίου και της Ε.Ε. την κρίση δεν την έφεραν τα μνημόνια, αλλά   είναι  αποτέλεσμα της καπιταλιστικής  κρί­σης. Εξάλλου τα ίδια ή πα­ρόμοια μέτρα παίρνονται και σε άλλες χώρες, ανε­ξάρτητα εάν έχουν μνημό­νια.

Στηρίζουμε την πρότα­ση νόμου του ΚΚΕ στη Βουλή για την κατάργηση των μνημονίων,  εφαρμοστικών νόμων και δανεια­κών συμβάσεων.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Με μεγαλύτερη αποφα­σιστικότητα δυναμώνουμε την πάλη για συνδικάτα ταξικά – μαζικά,

Μαζί με τους εργάτες, τη νέα γενιά, τους φτωχομεσαίους επαγγελματίες και αγρότες, οικοδομούμε κίνημα ανατροπής απένα­ντι στις πολιτικές του κε­φαλαίου και των κομμά­των που το υπηρετούν. Μόνο τέτοιο κίνημα θα α­ποτρέπει αντεργατικά – α­ντιλαϊκά μέτρα, θα δίνει προοπτική και διέξοδο για εξουσία της Εργατικής και του λαού.

πηγή: εφημερίδα «Πανσυνταξιουχικός Αγώνας» (Νοέμβρης 2012)

Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: